Giáo dục STEAM tại ACA chú trọng thực hành để học sinh tự khám phá, tự học hỏi

09-07-2022

ACA bố trí tiết học STEAM mỗi tuần, thực hiện chương trình giáo dục STEAM
theo nền tảng chương trình giáo dục của Tập đoàn giáo dục Aston (AEG) và tích
hợp giáo dục STEAM trong các môn học một cách hiệu quả nhất.

b26148e31b72d82c81635

Học tập STEAM của học sinh ACA gồm: thực hành, làm thí nghiệm, chế tạo mô
hình, chế tạo sản phẩm; nghiên cứu bài học và thực hiện các dự án học tập gắn với
cuộc sống, tham gia các hoạt động học tập trải nghiệm thực tế,…

e28d68f7f564363a6f7520

Học tập STEAM của học sinh ACA gồm: thực hành, làm thí nghiệm, chế tạo mô
hình, chế tạo sản phẩm; nghiên cứu bài học và thực hiện các dự án học tập gắn với
cuộc sống, tham gia các hoạt động học tập trải nghiệm thực tế,…

3c0cfc6163f2a0acf9e316

adab07ad983e5b60022f13

Quay lại